Kitab Pelita Penuntut

pelita penuntut

Petikan Dari Kitab Pelita Penuntut

Tersebut di dalam di dalam kitab Pelita Penuntut oleh Syaikh Muhammad Syafie bin ‘Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Rangkul, Langgih, Fathani. Kitab ini adalah merupakan terjemahan kitab Ta’lim al-Muta’allim Thoriq at-Ta’lim oleh Syaikh az-Zarnuji. Kitab terjemahan ini diselesaikan pada malam Ahad, tanggal 4 Dhulqaedah 1357H, di Kampung Syi’ib ‘Ali di Mekah al-Mukarramah.

Pada halaman 11, pengarang berkata: (Demikian lagi) yang sangat-sangat karut dan sangat-sangat sesat lagi menyesatkan orang awam ialah satu puak yang banyak timbul pada zaman sekarang yang bergelar (KAUM MUDA) [ ini jenama dulu …. sekarang ni Wahabi. Kekadang dikenali sebagai Ittiba’, Tajdid, Salafi, Ansarussunnah dll …. jenama berlainan, isinya sama]

Memegang mereka itu akan dzahir hadits dan ayat Qur’an dengan ketiadaan ta’wil-mu’awwilnya, dan tiada dikerjakan pula muqayyad, muthlaqnya, khas dan am [umum]nya, nasikh dan mansukhnya. Hanya mana-mana terdapat lafadz hadits dan ayat Quran, maka ialah dalilnya dengan tiada kira banyak lagi, dan menafi mereka itu akan tiap-tiap hukum yang tiada pada dzahir ayat [al-Quran] dan hadits, maka menafi mereka itu akan ijma` ulama` dan qiyas dan mazahib yang empat dan membatalkanlah oleh mereka itu akan qawaid-qawaid imam yang empat dan membatalkan mereka itu akan hukum-hukum yang tsabit dengan ijtihad dan qiyas. Maka memfasidkan mereka itu akan sunat[nya] talqin mayyit, dan fidyah puasa dan fidyah sembahyang, dan sunat berlafadz dengan lafadz niat sembahyang dan [se]umpamanya.

Dan menghafadz mereka akan beberapa banyak daripada ayat-ayat Quran dan hadits Nabi صلى الله عليه وآله وسلم supaya buat hujjah dengan dia akan orang-orang awam kita. Dan mendakwa mereka itu bahwasanya mereka itu mujtahid [yang mengali tau mengambil terus] daripada ayat [al-Quran] dan hadits sendiri dan mendakwa akan dirinya yang betul dengan sunnah صلى الله عليه وآله وسلم pada hal kebanyakkan mereka itu tiada biasa bertemu pun dengan pengajian [ilmu-ilmu agama hingga melayakkan mereka untuk berijtihad seperti] ushulul fiqh dan mustholah hadits dan majaz isti’aarah dan lainnya daripada ilmu-ilmu alat. Bahkan nahwu, sorf pun kurang tahu dan kebanyakkan lafadz-lafadz ‘arab pun tiada mengerti akan makna-maknanya dan tidak pula di dapat mereka itu memelihara maruahnya [yang selayaknya sebagai seorang ‘alim, apatah lagi seorang digelar mujtahid], hanya memakan mereka itu diserata-rata kedai dan menjauhi mereka itu akan serban. Maka beginikah kelakuan mujtahid? Dan beginikah sunnah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم? Betapakah halnya semacam ini kelakuan hendak dikata mujtahid?

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman [bin Muhammad bin Hussin bin Umar Ba’alawi, wafat pada 1320H], Mufti Hadramaut di dalam Bughyatul Mustarsyidin:

Masalah ك: Satu orang yang menuntuti ilmu dan membanya ia akan muthala’ah daripada kitab-kitab yang di karangkan daripada tafsir dan hadits dan fiqh, adalah ia mempunyai faham dan cerdik, maka tetaplah pada pandangannya bahwasanya kebanyakkan ini amat sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu daripada asal agama dan daripada jalan Sayyidul Mursalin صلى الله عليه وآله وسلم.

Maka meninggal ia akan sekelian karangan-karangan bagi ahli ilmu dan ulama-ulama dan tiada tetap ia akan mazhab, bahkan berpaling ia kepada ijtihad dan mendakwa ia istinbath daripada Quran dan hadits dengan sendirinya dengan sangkanya. Walhal tiada ia daripadanya syarat-syarat ijtihad yang mu’tabarah di sisi ahli ilmu dan serta yang demikian itu memperlazim ia akan umat-umat suruh berpegang akan perkataannnya dan memperwajib ia akan mengikutnya.

Maka ini orang yang dakwa akan dirinya mujtahid itu wajib atasnya kembali kepada yang sebenar dan meninggalkan akan perdakwaannya [dakwaannya] yang bathil itu. Dan apabila melontar ia akan karangan-karangan ulama dan ahli ilmu, maka dengan apakah ia berpegangan kerana bahwasanya ia tidak berjumpa ia akan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم sendiri, dan tidak pula berjumpa akan satu orang daripada shahabat-shahabatnya رضوان الله عليهم , maka jika ada padanya sesuku daripada ilmu maka iaitu diambil daripada karangan-karangan ahli syara’ dan ulama juga dan jikalau sekiranya mereka itu dan karangan mereka itu sesat dan tidak betul, maka daripada manakah ia bertemu hak yang betul, maka hendaklah nyatakan bagi kami katanya – kerana bahwasanya sekelian kitab-kitab aimmah-aimmah [imam-imam] yang empat itu رضوان الله عليهم dan muqallid mereka kebanyakkan, tempat ambilannya daripada Quran dan hadits, maka betapa ia ambil jadi menyalahinya? Dan bermula dakwa ijtihad pada zaman sekarang itu jauh sehabis-habis jauh ……

diambil daripada : http://al-fanshuri.blogspot.com/2009/11/petikan-dari-kitab-pelita-penuntut.html

5/5
Adab menuntut ilmu

Leave a Reply

Your email address will not be published.